POJEKTOVANJE

Proces izrade tehničke dokumetacije vrši se kroz niz koraka koji započinje definisanjem projektnog zadatka a završava glavnim projektom kroz koji se utvrđuju svi aspekti datog predmeta.


PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK, je početna faza u koji klijent u saradnji sa projektantom formalno definiše svoje težnje, ideje i zamisli. PROJEKTNI ZADATAK zajedno sa podlogama za izradu tehničke dokumentacije (potvrda o vlasništvu, lokacijski uslovi, geodetske, geotehničke i druge podloge) čini temelj izrade svakog projekta.


SKICIRANJE OBJEKTA

Ova faza se odvija paralelno sa definisanjem PROJEKTNOG ZADATKA. Naime, onog trenutka kada se približno utvrde težnje klijenta, projektant pristupa izradi skice i 3D prikaza građevinskog objekta.  Prednost današnje 3D tehnologije stoji klijentu na usluzi, tako može videti kako će izgledati građevinski objekat. Na ovaj način se predočava zamisao realizacije kroz detaljan prostorni prikaz na kojem se jasno mogu razmotriti sve pojedinosti ideje.


IDEJNO REŠENJE

Osnovni cilj ove faze u projektovanju je da se definišu ključni elementi i faktori kao što su pozicija objekta u prostoru, dimenzije objekta, veličine raspored i namene prostorija objekta, konstruktivni sistem i primena materijala.

Idejno rešenje između ostalog daje prikaze izgleda objekta, osnove svih etaža i preseke objekta, pojedine detalje objekta kao i tekstualno obrazloženje. Pored navedenog, kroz izradu Idejnog rešenja (IDR) se definišu potrebni kapaciteti infrastrukture budućeg objekta (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje i dr.) kao i odgovarajući urbanistički i drugi parametri.


IDEJNI PROJEKAT

Nakon što se za klijenta izradi Idejno Rešenje koje svojim sastavom u potpunosti odgovara klijentovim zahtevima i željama, pristupa se izradi Idejnog Projekta. Idejni Projekat je tehnički dokument čiji sadržaj mora biti usklađen sa aktuelnim Zakonom o planiranju i izgradnji.

U slučaju da lokalni Upravni organ ne zahteva Idejni Projekat kao prilog za izdavanje Lokacijskih Uslova, umesto Idejnog Projekta se nakon izrade Idejnog Rešenja automatski pristupa izradi Glavnog Projekta.


GLAVNI PROJEKAT

Ukoliko su se klijent i projektant uskladili u svim tačkama tokom čitavog toka izrade tehničke dokumentacije, sledi sumiranje svih detalja u GLAVNI PROJEKAT. Glavni projekat u potpunosti mora biti usklađen sa Zakonom. Pored toga, glavni projekat mora detaljno opisati svaki aspekt građenja na taj način da se svaki pojedini element objekta jasno definiše kroz detaljnu grafičku dokumentaciju i tehničke opise. Izrađuje se u četiri primerka od kojih se tri predaju u lokalni Upravni organ u cilju izdavanja građevinske dozvole. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) se predaje uz Zahtev za izdavanje građevinske dozvole. Drugim rečima, onog trenutka kada se usvoji Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), odnosno kada se izda Građevinska dozvola, dalje izmene projekta nisu moguće osim u izuzetnim slučajevima.


IZVOĐAČKI PROJEKAT

Izvođаčki projekаt (pаlirski plаn) je poslednji u nizu projekаtа. Njime se prikаzuju i nаjsitniji detаlji objektа i služi zа izvođenje grаđevinskih rаdovа nа grаdilištu.


OZAKONJENJE

Na osnovu usvojenog Zakona, postoja mogućnost da se legalizuju svi nelegalni objekti koji zadovoljavaju kriterijume za legalizaciju definisane usvojenim Zakonom koje je mogu evidentirati na satelitskom prikazu teritorije Srbije koji je sačinjen sredinom 2015. godine.

Predmet ozakonjenja ne može biti objekat:

  • Izgrađen, odnosno rekonstruisan na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.);
  • Izgrađen od loših materijala odnosno materijala koji ne obezbeđuju trajnost i sigurnost objekta;
  • Izgrađeni na površinama javne namene (postoje izuzeci – pročitati Zakon o ozakonjenju ispod);
  • Izgrađeni u nekoj od zona zaštite (postoje izuzeci – pročitati Zakon o ozakonjenju ispod);
  • Izgrađen u zaštitnoj zoni duž trase radio koridora, na pravcima prostiranja usmerenih radio signala između radio stanica, u kojoj nije dozvoljena izgradnja ili postavljanje drugih radio stanica, antenskih sastava ili drugih objekata koji mogu ometati prostiranje radio signala ili uzrokovati štetne smetnje.


ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Elaborat EE je dokument kojim se vrši detaljna analiza koli ine energije koja se troši prilikom eksploatacije analiziranog građevinskog objekta. Elaborat EE čini osnovu za pravljenje Energetskog pasoša. Energetski pasoš je dokument koji precizno opisuje energetsko stanje i energetski razred datog građevinskog objekta.

U cilju smanjenje potrošnje fosilnih goriva, emisije CO2 kao i energije uopšte a u skladu sa usvojenim direktivama EU, nadležno Ministarstvo Vlade Republike Srbije je usvojilo pravilnike kojima se regulišu uslovi izgradnje objekata u skladu sa Energetskom Efikasnošću.

Pravilnici kojim se bliže propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima objekta stupili su na snagu 30. Septembra 2012. godine. Stupanjem na snagu navedenih pravilnika, utvrđena je obaveza daElaborat Energetske Efikasnosti čini sastavni deo obavezne tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

Smisao ovog dokumenta je da uputi kupca odnosno korisnika objekta u energetski kvalitet datog objekta. Energetskim pasošom se utvrđuje ispunjenosti propisanih uslova energetske efikasnosti tokom izgradnje datog objekta. Energetski pasoš utvrđuje energetski razred datog objekta koji se u slučaju javnih objekata mora prikazati na vidnom mestu.

Elaboratom Energetske Efikasnosti se utvrđivanje ispunjenosti uslova energetske efikasnosti zgrade za čiju izgradnju se pribavlja građevinska dozvola.